2018 Year Test

2018 Year Test

1
Fair Go Casino

AU$1000 Bonus

-

-

97.9% Payout

300+ Games

AU$1000 Bonus - - -
2
PlayAmo Casino

AU$1500 Bonus

-

-

99% Payout

900+ Games

AU$1500 Bonus - - -
3
Wild Card City Casino

AU$2000 Bonus

-

-

99% Payout

700+ Games

AU$2000 Bonus - - -
4
Kahuna

AU$4000 Bonus

-

-

96.24% Payout

1000+ Games

AU$4000 Bonus - - -
5
Uptown Pokies

AU$8888 Bonus

-

-

98.5% Payout

300+ Games

AU$8888 Bonus - - -